लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७४-७५ (खुला) र १७२२६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन