लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०९/०७८-७९, खुला तथा समावेशी नेपाल प्रशासन सेवा , सामान्य प्रशासन समूह खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन