लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन