लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५।०७७-७८ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन