लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सञ्‍चार सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन