लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन