लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16654/077-78 (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन