लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरको वि.नं. १६३५४।०७८-७९ (खुला), नेपाल ईन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन