लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६७०-१५६७४/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन