लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५१५२/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन