लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०३/०७२-०७३ (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन