लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं.१५२२१/०७२-७३ (आ.प्र.) इञ्जि .सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी अमिन पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन