लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन