लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५१५२ र १५१५३/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार र सह-लेखापाल पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन