लोक सेवा आयोग, राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०२/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन