लोक सेवा आयोग¸ खोटाङ कार्यालय दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३-१०९५८/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन