लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं.११३०२-११३०८ (खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन