लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15705/078-79 नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह (समावेशी समूह अपाङ्ग तर्फ) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना . - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन