लोक सेवा आयोग¸ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸धनकुटाको वि.नं. १००१२-१००१८/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी)¸ एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी¸ खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन