लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५१५४-१५१६०/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन