लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्मचिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५६३५/०७२।७३ (खुला), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह,रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सब इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन