लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३६०४ -१३६०७/०७२-०७३ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक (प्राविधक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन