लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०२-१५४०३/०७९-८० (खुला र महिला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन