लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन/राजश्व) समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन