लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत परराष्ट्र, न्याय, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन