लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकील समूह, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तथा लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तिम चरणको परीक्षाका लागि छनौट भएका देहायका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सीप परीक्षण कार्यक्रम तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन