लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९१-१२९९५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन