लोक सेवा आयोग¸ खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५२/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय /न्याय, प्रशासन /सा.प्र. र प्रशासन/लेखा, सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन