लोक सेवा आयोग¸ जुम्ला कार्यालय¸ जुम्लाको वि.नं. १५३५३-१५३५६/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय सेवा (एकीकृत तथा संयुक्त) राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी¸ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन