लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९१०-११९१६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन