लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६९७-१५६९८/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) आ.यो.त. सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन