लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह र प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन