महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०३।०७२–७३ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन