लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२०३/०७२-०७३ (आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन