लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, डोटीबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री गोरख बक्स गण, मंगलसेन ब्यारेक, अछामबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन