सूदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५१०-१५५१५/०७२–७३ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन