लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं.०१/०७६/७७,सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, नेपालगञ्ज, बाँकेको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन