लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनलय, धनकुटाको वि.नं. १०२२६/०७२-७३ (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन