लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००८/०७७-७८ (आ.प्र.) संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन