लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५६४-१३५६५/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन