लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ११५४०/०७२-०७३ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, पाँचौ तह ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन