लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनलय, धनकुटाको वि.नं. १०२३५/०७२-७३ (खुला) इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन