लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ,नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन