लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), न्याय/ प्रशासन सेवा, न्याय/सरकारी वकील/सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन