लोक सेवा आयोग,धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको विज्ञापन नं. १०००१-१०००७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी) एकिकृत र संयुक्त,, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन