लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं.१०००२-१०००८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन