लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, काठमाडौंको विज्ञापन नं. ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संघीय संसद सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन