लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७३-७४, एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत ना.सु. वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन