लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १३१०९/०७२-०७३ (खुला) इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन