लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१६६/०७२-०७३ (समावेशी) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन